Výkony

Umožňuje zadávať výkony priamo online na pracovisku (doplnené o popis, odhalené nedostatky, fotografie) a poskytuje prehľadné tlačové výstupy spolu s preberacím protokolom s podpisom. Máte k dispozícii okamžitý prehľad o stave ochrany práce pomocou farebných indikátorov, prehľad o stave služieb prevádzok jednotlivých organizácií a prístup k preberacím protokolom z akéhokoľvek miesta s dostupným internetovým pripojením.

Čítať viac

Riziká

V záujme zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia zamestnancov pri práci je zamestnávateľovi uložená povinnosť uplatňovať všeobecné zásady a princípy prevencie.
V zmysle legislatívnych požiadaviek bol vytvorený modul na posudzovanie rizík, ktorý má napomáhať minimalizovať možné poškodenie zdravia zamestnancov alebo životného prostredia zavineného pracovnou činnosťou.

Čítať viac

Školenia

Hlavnou úlohou tohto modulu je evidovať všetky zákonné školenia a ich termíny, ale je možné si definovať aj vlastné, interné školenia, kurzy a certifikácie.
Zamestnancov je možné pridávať samostatne a kontrolovať ich vstupy a výstupy, importom, alebo v prípade, že využívate náš elearning, budú sa Vám automaticky všetky údaje zobrazovať v tejto evidencii.

Čítať viac

VTZ/PZ

Modul VTZ/PZ prináša zefektívnenie procesu starostlivosti o vyhradené technické zariadenia a požiarne zariadenia v podniku. Tento modul poskytuje prehľad o VTZ/PZ v organizácii, o ich stave a harmonogram ich kontrol. Harmonogram kontrol vygeneruje systém automaticky po zaradení VTZ/PZ do správnej kategórie podľa vyhlášky MPSVaR SR č. 508/2009 Z. z. odborne spôsobilou osobou.

Čítať viac

LPP

Hlavnou úlohou modulu LPP je evidencia a prehľad lekárskych preventívnych prehliadok všetkých zamestnancov v organizácií.
Vďaka konfigurácií faktorov pracovného prostredia a osobitných predpisov a ich periód, ktoré je možné definovať či už na pracovnú pozíciu, ale aj priamo na zamestnanca, nám evidencia kontroluje stav a jednoznačne ho vyznačí farebnými príznakmi.

Čítať viac