Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

BOZP je súbor uplatňovaných opatrení a zásad. Aplikácia eboz uľahčuje a pomáha zamestnávateľovi, vedúcim pracovníkom, manažérom a bezpečnostným technikom pri ich povinnostiach uplatňovať všeobecné zásady prevencie a dodržiavať všeobecné povinnosti pri zaisťovaní BOZP.

Čítať viac

Ochrana pred požiarmi

Zamestnávateľ je podľa zákona č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi povinný zabezpečiť ochranu pred požiarmi odborným a kvalifikovaným spôsobom. Využitie aplikácie eboz prináša zefektívnenie práce aj v oblasti OPP.

Čítať viac

Civilná ochrana

Prvoradým cieľom civilnej ochrany je chrániť život, zdravie a majetok a vytvárať podmienky pre prežitie pri vzniku mimoriadnych udalostí a aj počas vyhlásenia mimoriadnej situácie. Napomáha ku tomu oblasť CO v aplikácii eboz.

Čítať viac

Pracovná zdravotná služba

Pracovná zdravotná služba poskytuje zamestnávateľom poradenské služby v oblasti ochrany a podpory zdravia pri práci. Výkonom zdravotného dohľadu a posúdením zdravotnej spôsobilosti realizáciou lekárskych preventívnych prehliadok zisťuje a hodnotí zdravotné riziká ohrozujúce zdravie zamestnancov pri práci.

Čítať viac

Ochrana životného prostredia

Ochrana životného prostredia zabezpečuje svojou činnosťou ochranu životného prostredia a preventívne opatrenia pre ochranu životného prostredia. Pre realizáciu týchto činností je určená oblasť OŽP.

Čítať viac

Koordinácia bezpečnosti práce na stavenisku

Oblasť prináša odbornú podporu pre koordinátorov bezpečnosti na staveniskách s cieľom efektívnej koordinácie plnenia úloh pri realizácii prác na stavenisku z pohľadu zaistenia BOZP.

Čítať viac